top of page

Enpak ou!

$25

Bay materyèl edikatif pou yon timoun pandan yon mwa.

$25

Bay materyèl edikatif pou yon timoun pandan yon mwa.

$100

Ede finanse yon seminè fòmasyon biznis.

Pwoteksyon anbakman

Ou ka chwazi fè yon don yon sèl fwa oswa mete yon don renouvlab chak mwa oswa chak ane.

Fason Pou Bay

Chak kontribisyon, kèlkeswa gwosè a, ede nou atenn objektif nou yo epi sipòte pèp Ayiti a.

KIJAN DON OU EDE

Kado ou a pèmèt nou bay:

PWOGRAM EDIKASYON

Ede granmoun ak timoun aprann konpetans esansyèl, soti nan alfabetizasyon ak konpetans nan lang angle.

INISYATIS SANTE AK BÈNÈT

Pwomosyon yon vi ki an sante ak prevansyon maladi atravè edikasyon ak sipò.

BIZNIS & FÒMASYON Antreprenarya

Bay zouti ak konesans ki nesesè pou kòmanse ak devlope biznis, ankouraje endepandans ekonomik.

KWAKSYON ESPIRYÈL

Pataje levanjil Jezikri a epi kreye yon kominote ki santre sou Kris la.

Ouvri sesyon an

Heading 3

Tit 3

Donate to Building Life for Haiti (BLFH)

At Building Life for Haiti (BLFH), your generous donations help us advance our mission of empowering communities through faith, education, and unity. Your contribution provides essential resources, supports our various programs, and brings hope ot many lives in Haiti. 

Frequency

One time

Monthly

Yearly

Amount

$10.00

$50.00

$100.00

$200.00

Other

KIJAN DON OU EDE

Kado ou a pèmèt nou bay:

Ede granmoun ak timoun aprann konpetans esansyèl, soti nan alfabetizasyon ak konpetans nan lang angle.

AK EKIPMAN KLAS LA

Promoting healthy lifestyles and disease prevention through education and support.

RESOUS SANTE AK BÈNÈT

Providing the tools and knowledge needed to start and grow businesses, fostering economic independence.

PWOGRAM KOMINOTE
Ouvri sesyon an

Poste Yon Don

Building Life For Haiti, Inc.

PO Box 763035

Dallas, TX 75376

Donasyon an kalite

Si ou gen byen oswa sèvis ou ta renmen bay, tanpri kontakte nou pou plis enfòmasyon.

Patwonaj antrepriz

Nou akeyi patwone kòporasyon yo pou fè patenarya avèk nou nan misyon nou an. Tanpri kontakte nou pou diskite sou opòtinite parennaj ak fason konpayi ou ka patisipe.

Mèsi!

Nou pwofondman rekonesan pou sipò ou. don w pa sèlman finanse pwogram nou yo, men tou pote espwa ak chanjman nan lavi anpil moun. Ke Bondye beni w anpil pou jenerozite w.

Kado ou a pèmèt nou bay:
  • Ekran LCD Videyo yo itilize pou lannwit fim, klas, ak konferans.

  • Sistèm enfòmatik

  • Elektrisite

  • Koneksyon Wi-Fi

  • Sistèm sekirite

  • Bann ak tab

bottom of page