top of page

Òganizasyon nou an ankouraje patisipasyon volontè k ap sipòte misyon nou an. Si w dakò ak misyon nou epi w vle fè entèvyou ak fòmasyon nan pwosedi nou an, nou ankouraje w ranpli aplikasyon sa a. N ap kenbe enfòmasyon ki nan fòm sa a konfidansyèl epi l ap ede nou jwenn opòtinite volontè ki pi satisfezan e ki pi apwopriye pou ou.

Chwazi jou ou disponib yo
Chwazi Disponibilite Ou

Kòm yon volontè òganizasyon nou an mwen dakò pou respekte règleman ak pwosedi yo. Mwen konprann mwen pral sèvi kòm volontè sou pwòp risk mwen e ke òganizasyon an, anplwaye li yo, ak afilye yo, pa kapab pran okenn responsablite pou nenpòt aksidan, aksidan oswa pwoblèm sante ki ka rive nan nenpòt travay volontè mwen fè pou òganizasyon an. Mwen dakò ke tout travay mwen fè se sou yon baz volontè epi mwen pa elijib pou resevwa okenn peman lajan oswa rekonpans.

Help Support Our Mission

Financial freedom is available to those who learn about it and work for it-9.png

Sipò w gen enpak sou lòt moun

Antanke yon òganizasyon 501(c)(3), BLFH konte sou dotasyon jenere pou sipòte misyon nou an. Pou plis enfòmasyon, vizite sit nou an paj don nou an. Mèsi e Bondye beniw

bottom of page