top of page

KÒ SANTE

Pwomosyon lavi ak kominote ki an sante

Nan Building Life for Haiti (BLFH), nou pran angajman pou ankouraje sante ak byennèt atravè edikasyon ak estrateji pratik. Paj Healthy Body nou an bay konsèy esansyèl ak konsèy pou ede w kenbe yon vi ki an sante epi anpeche maladi, tankou kansè. Lè w adopte abitid sa yo, ou ka amelyore byennèt jeneral ou ak kalite lavi w.

8 Ways To Stay Healthy & Prevent Cancer

KÒ SANTE

Benefis ki genyen nan egzèsis regilye

Egzèsis gen anpil benefis sante pi lwen pase kontwòl pwa. Li kapab agreyab ak yon bon fason yo konekte ak lòt moun.

Pwodwi nou yo

Kontwole pwa

 

Ede anpeche pran pwa epi kenbe pèdi pwa nan boule kalori.

Pwodwi nou yo

Konbat Kondisyon Sante ak Maladi

Diminye risk maladi kè, tansyon wo, dyabèt tip 2, ak kalite kansè nan gason

Pwodwi nou yo

Amelyore atitid

Stimule pwodwi chimik nan sèvo ki fè ou pi kontan ak plis rilaks.

Pwodwi nou yo

Ranfòse enèji

Amelyore fòs nan misk ak efikasite kadyovaskilè.

Pwodwi nou yo

Ankouraje pi bon dòmi
 

Ede ou tonbe nan dòmi pi vit ak jwenn pi fon dòmi.

Pwodwi nou yo

Amelyore lavi sèks:
 

Amelyore nivo enèji ak ranfòse konfyans sou aparans fizik ou.

Kenbe yon pwa ki an sante

Keeping your weight in check can significantly improve your health. Here are some tips to help you achieve and maintain a healthy weight:

 • Integrate Physical Activity: Incorporate movement into your daily routine through activities you enjoy, such as walking, gardening, or dancing.

 • Eat a Balanced Diet: Focus on a diet rich in fruits, vegetables, and whole grains. Choose smaller portions and eat more slowly.

 • For Parents and Grandparents: Limit children’s TV and computer time, encourage healthy snacking, and promote physical activity during free time.

Fè egzèsis regilyèman

Aktivite fizik regilye se youn nan pi bon bagay ou ka fè pou sante ou. Vize pou omwen 30 minit fè egzèsis chak jou. Men ki jan yo kòmanse:

,

 • Chwazi Aktivite ki agreyab: Jwenn egzèsis ou renmen pou fè li pi fasil pou kenbe yo.

 • Fikse yon woutin: Fè egzèsis yon abitid pa orè li an menm tan chak jou.

 • Rete Motive: Fè egzèsis ak yon zanmi oswa yon manm fanmi pou youn kenbe lòt motive.

 • Pou Paran ak Granparan: Antre nan jwèt aktif ak timoun ou yo epi ankouraje jwe deyò ak aktivite òganize.

Pa Fimen

Quitting smoking is crucial for your health. If you smoke, here are some tips to help you quit:

 • Keep Trying: It often takes several attempts to quit for good.

 • Seek Support: Talk to a healthcare provider or join a quit-smoking program.

 • For Parents and Grandparents: Quit smoking as soon as possible to set a healthy example and reduce secondhand smoke exposure to children.

Manje yon rejim ki an sante

Yon rejim alimantè ki an sante esansyèl pou anpeche anpil maladi, tankou kansè. Swiv gid sa yo:

 • Mete fwi ak legim: Fè yo yon pati nan chak repa.

 • Chwazi Pwoteyin mèg: Chwazi poul, pwason, oswa pwa olye pou yo vyann wouj.

 • Chwazi grenn antye: Chwazi sereyal antye, diri mawon, ak pen antye.

 • Limite Grès Malsen: Diminye konsomasyon grès satire ak grès trans epi chwazi grès ki an sante tankou lwil oliv oswa lwil kanola.

 • Pran yon Multivitamin: Yon multivitamin ak folat kapab yon bon kontra asirans nitrisyon.

Bwè nan modération (si tout)

Bwè modere ka gen benefis sante, men li ka ogmante risk kansè tou. Men ki jan yo jere konsomasyon alkòl:

 • Limite konsomasyon: Fanm yo ta dwe bwè mwens pase yon bwè pa jou, epi gason yo dwe mwens pase de.

 • Chwazi Altènatif: Opte pou bwason ki pa gen alkòl nan repa ak fèt yo.

 • Pou Paran ak Granparan: Evite fè alkòl yon pwen prensipal nan reyinyon fanmi yo epi diskite sou risk ki genyen nan alkòl ak timoun yo lè sa apwopriye.

Pwoteje tèt ou kont solèy la

Twòp ekspoze solèy ka mennen nan kansè po. Pwoteje tèt ou ak fanmi ou ak konsèy sa yo:

,

 • Evite Orè Solèy Pik: Rete lwen limyè solèy la dirèk ant 10 am ak 4 pm

 • Sèvi ak krèm pwotèj kont solèy: Aplike krèm pwotèj kont solèy ak SPF 15 oswa pi wo epi mete rad pwoteksyon.

 • Pou Paran ak Granparan : Sèvi ak krèm pwotèj kont solèy tente pou timoun yo pou asire pwoteksyon konplè epi bay yon bon egzanp lè w pwoteje tèt ou tou.

Pwoteje tèt ou kont Maladi yo Transmèt Seksyèlman

MST tankou HPV yo lye ak plizyè kansè. Pwoteje tèt ou ak pratik sa yo:

 • Fè sèks san danje: Sèvi ak kapòt epi suiv pratik sèks san danje.

 • Prepare: Toujou pote pwoteksyon; pa konte sou patnè ou genyen li.

 • Pou Paran ak Granparan: Edike timoun yo sou abstinans ak sèks san danje, epi konsidere pran vaksen kont HPV.

Liy anba a sou egzèsis

Pwoteksyon anbakman

Egzèsis ak aktivite fizik se yon bon fason pou w santi w pi byen, amelyore sante w ak pran plezi w. Pou pifò adilt ki an sante, Depatman Sante ak Sèvis Imen rekòmande:

,

 • Omwen 150 minit yon semèn nan aktivite aerobic modere oswa 75 minit yon semèn nan aktivite aerobic wòdpòte, oswa yon konbinezon de aktivite modere ak wòdpòte. Gid yo sijere ke ou gaye egzèsis sa a pandan tout semèn nan. Egzanp yo enkli kouri, mache oswa naje. Menm ti kantite aktivite fizik yo itil, ak aktivite akimile pandan tout jounen an ajoute pou bay benefis sante.

 • Egzèsis fòmasyon fòs pou tout gwo gwoup nan misk omwen de fwa pa semèn. Egzanp yo enkli leve pwa gratis, itilize machin pwa oswa fè fòmasyon pwa kò.

Gaye aktivite ou pandan tout semèn nan. Si ou vle pèdi pwa, satisfè objektif fizik espesifik oswa jwenn menm plis benefis, ou ka bezwen monte aktivite aerobic modere ou a 300 minit oswa plis yon semèn.

,

Sonje tcheke avèk doktè w anvan w kòmanse yon nouvo pwogram egzèsis, sitou si w gen nenpòt enkyetid konsènan kondisyon fizik ou, si w pa fè egzèsis depi lontan, si w gen pwoblèm sante kwonik, tankou maladi kè, dyabèt oswa atrit.

Medite sou pawòl Bondye a

Fè lwanj ak adore Bondye

Manje manje ki an sante

Bwè anpil dlo

Manje plis fwi

Konsome mwens sèl

Konsome mwens Grès

Konsome mwens manje fri

Fè egzèsis regilyèman

Pran bon medikaman ou

Diminye estrès

Gen lapè nan tèt ou

Jwenn tès depistaj

Depistaj regilye yo ka detekte kansè bonè lè li pi trete. Pale ak founisè swen sante w sou ki tès ou bezwen ak ki lè pou w fè yo.

bottom of page