top of page

SIJÈ FINANS
 

DIREKSYON PLAN FINANSYÈ A CHEMEN BONDYE

Pa: Guy Hatcher: Guy Legacy

NÈG LEGACY LA

Bonè yon maten, sa gen plizyè semèn, pandan m te chita nan yon kafe epi m te rankontre kèk travay, mwen te rankontre yon jèn papa ki t ap lite pou l mete ansanm yon plan finansye pou m pran swen jèn fanmi l. Nou te pale kèk minit nan yon tas kafe sou kèk prensip biblik pou ede l pi byen òganize lavi l ak lajan l. Mwen konnen li pa poukont li. Nan ekonomi jodi a anpil fanmi jwenn tèt yo nan mitan lit finansye. Mwen vle pataje avèk ou twa bagay mwen te pataje ak nouvo zanmi mwen an pou ede ba li yon kote pou li kòmanse kòm li vle pran kontwòl finans li.

Pwogram nou yo

Ajoute tèks paragraf. Klike sou "Edit tèks" pou mete ajou font la, gwosè ak plis ankò. Pou chanje ak reitilize tèm tèks yo, ale nan Styles sit.

Pwogram ESL BLFH a ofri ansèyman lang konplè ki adapte pou satisfè bezwen divès elèv nou yo. Klas nou yo fèt pou:

Li vrèman senp konsa. Li enperatif kòmanse ak yon bidjè ki pran an konsiderasyon objektif kout, mitan ak alontèm. Apre sa, kòmanse elimine dèt kat kredi sou nenpòt ak tout kont renouvlab (yo). Finalman, nan kèk pwen ou dwe sispann prete nan tan kap vini an pou peye pou plezi tanporè acha jodi a ka pote. Li mande pou kontwole tèt yo. Galat 5:2-3 di ke metriz se youn nan fwi Lespri a. Mande Bondye pou l grandi fwi sa a nan ou paske l ap ede w nan vwayaj ou pou w rive jwenn libète finansye reyèl.

Fè plis depanse mwens

Learn More

Avèk chak acha ou santi ou bezwen fè andeyò manje, abri ak swen sante kòmanse "règ twa jou." Pou twa jou kap vini yo lis poukisa ou santi ou achte chak atik se enperatif. Mete kèk tan chak jou pou w mande Bondye pou l ba w sajès sou desizyon finansye w yo. Men sa Bib la di: “Si youn nan nou pa gen sajès, se pou nou mande Bondye ki bay tout moun san mank san repwòch, e y ap ba nou l.” ( Jak 1:5 ). Apre twa jou ou ta dwe gen klè ak lapè pou swa avanse oswa abandone atik ki sou lis acha w la.

Disiplin se enparatif

Learn More

Nou tout gen yon relasyon ak lajan ak pou anpil nan nou—li pa bon pou lasante. Finans yo vin tounen yon zidòl lè nou gade yo pou pote nou akonplisman sa sèlman Bondye ka bay. Wè lavi se pa tout sou lajan, men twò souvan nou fè li tout sou lajan lè nou pèmèt li defini idantite nou, vin sous sekirite nou, epi bay nou yon sans de siyifikasyon ak règ sou maryaj nou yo ak kay. Lajan vin tounen yon fo bondye lè nou jwenn tèt nou adore li. Verite a se tout fo bondye evantyèlman mennen nan tonbe nou an. Jezi fè konnen byen souvan lajan se pi gwo konpetisyon Bondye pou kè nou.

Transfòme fason ou wè lajan an

Learn More

Pwoblèm nan

Pwoblèm lan se pa lajan li menm se renmen lajan. Mwen panse ke koupon pou zansèt nou yo mete sou lajan an ofri yon kesyon nou ta dwe sonje chak fwa nou remèt lajan kach, èske se reyèlman nan Bondye nou fè konfyans? Verite a se kote nou mete lajan nou revele nan "ki "nou mete konfyans nou. Women 12:2 di: “Pa konfòme ankò ak modèl monn sa a, men transfòme pa renouvèlman lespri w. Lè sa a, w ap kapab teste ak apwouve ki sa volonte Bondye se - volonte li ki bon, ki fè l plezi ak pafè." Pwomès li a ban nou pouvwa pou chanje abitid nou ak opinyon nou anvè lajan pandan nou te kòmanse aplike prensip biblik yo, li te ban nou.


Avèk dènye bwè kafe a, konvèsasyon maten nou an te fini lè zanmi m te di: “Mwen reyalize ke Bondye gen sousi pou m itilize ak jere lajan l.”


Menm jan mwen te pataje ak jèn gason sa a, si ou metrize twa direktè sa yo ou pral vrèman pote chanjman finansye nan fanmi ou ak lakay ou. Espwa mwen se ke antanke lidè lakay ou ankouraje w pou w fè vwayaj ou konfyans nan men Bondye.

www.reallygreatsite.com-8.png

Sipò w gen enpak sou lòt moun

Si Bondye mete l nan kè w pou l ede w, tanpri konsidere sipòte inisyativ sa a. Patisipasyon w ka fè yon gwo diferans nan gaye levanjil la ann Ayiti.

bottom of page