top of page

SIJÈ BIZNIS

3 poto yo pou fè biznis jan Bondye

4 poto yo pou fè biznis chemen Bondye pa: Santiago Rivera

Fè biznis fason Bondye gen ladann kat pilye ki pral ede w deplase nan limyè a nan lwa inivèsèl, ki dwe rive anvan nou kòmanse travay la antreprenarya nan kreye yon biznis oswa agrandi yon biznis etabli.

 • Premye wòch la se itilizasyon Bib la kòm zouti pou aprann prensip Bondye yo pou kreye, elaji ak kenbe nenpòt biznis sou tè sa a. Avèk Bib la, nou jwenn pouvwa natirèl nan nou pou devlope limyè klere Bondye ban nou nan siksè, pwosperite ak renmen.

  ,

  Kòm Bondye revele an detay prensip li yo ba ou, yon plan biznis tradisyonèl dwe swiv pou kenbe lide biznis la.

  Sonje byen, "Bay Seza sa ki pou Seza, epi bay Bondye sa ki pou Bondye." Avèk fraz sa a, Bondye bay pouvwa ak pèmèt ou konfòme yo ak fòs metòd biznis tradisyonèl yo, lè l sèvi avèk prensip li yo pou kontwole siksè desten ou ak siksè an jeneral nan Wayòm nan.

 • Dezyèm prensip la di nou pa dwe neglije fanmi pou biznis.

  ,

  Avèk prensip sa a nou bezwen defini mo “ fanmi ”. Dapre Dictionary.com, (2014) "fanmi an se yon inite sosyal debaz ki gen ladann paran ak pitit yo, yo konsidere kòm yon gwoup, kit yo rete ansanm oswa ou pa: fanmi tradisyonèl la."

  Nan sosyete modèn jodi a, fanmi an te sibi transfòmasyon enpòtan nan estrikti li yo. Fanmi an se yon inite sosyal epi yo ka dekri kòm "nikleyè" si li abite nan menm kay la.

  ,

  Bondye vle ban nou yon konpreyansyon klè sou otorite li ak plan li pou nou. Li te chwazi revele tèt li ak objektif klè volonte li nan nanm nou.

  ,

  Li te fè nou konnen mistè volonte li a, dapre volonte li, li te deside nan tèt li.

  ,

  (Efezyen 1:9, NKJV)

  Atravè Jezi, Pawòl la te fè chè; nou gen aksè a Papa a epi nou ka pataje nan nati diven Sentespri a. Se poutèt sa, grasa revelasyon sa a, Bondye nan abondans lanmou li pale ak lèzòm antanke zanmi (Jan 15:14-15) epi li rete nan mitan yo, pou l ka envite yo epi mennen yo nan di Bondye mèsi ak tèt li.

  ,

  Lè sa a, nan revelasyon sa a, verite ki pi pwofon sou Bondye ak delivrans lèzòm briye pou dedomajman pou nou nan Jezi, ki tou de se medyatè a ak plenitid nan tout revelasyon.

  ,

  Estrikti tradisyonèl yon fanmi enpòtan anpil pou lòt lwa inivèsèl, prensip prensipal moun, ak ansèyman ki nan Bib la. Li enpòtan tou pou w konprann sa Bondye vle nan men nou pou l fè lwanj li, e non pa fanmi an.

  ,

  Pandan w ap glorifye l epi w ap ofri l tout sa w ap fè, l ap vide benediksyon w pou w debòde epi pase nan fanmi w ak jenerasyon k ap vini yo.

  ,

  Sa a se yon pawòl fidèl: Si yon moun vle pozisyon yon evèk, li vle yon bon travay. Lè sa a, yon evèk dwe san repwòch, mari yon sèl madanm, tanpere, ki gen lespri, ki gen bon konpòtman, akeyan, ki kapab anseye; pa bay diven, pa vyolan, pa visye pou lajan, men dou, pa fè kont, pa konvwate; yon moun ki byen dirije pwòp kay li, ki gen pitit li yo soumèt ak tout respè.

  ,

  (1 Timote 3:1-4 NKJV)

  1 Timote 3:1-4 aplike dirèkteman pou antreprenè kretyen ki vle fè biznis nan fason Bondye, paske nou siveyan travay Bondye fè nan biznis sou tè sa a.

  ,

  Si Bondye in donn ou sa vizyon pour komans oubyen agrandi en biznes, sa biznes ki ou konmanse se travay li, e ou se siveyer, oubyen parey nou apel li dan lemonn biznes, se Chief Executive Officer.

  ,

  Si w neglije fanmi w nan tan, espas, ak sipò, lavi w pap reyisi.

 • Sonje pa travay pou w rich
  Twazyèm ak dènye prensip ki nan fason Bondye fè biznis la se sonje pou nou pa travay pou nou rich nan biznis.
  Lè sa a, ki jan nou fè li?

  Pa fè twòp travay pou w vin rich; Akoz pwòp konpreyansyon ou, sispann!

  (Pwovèb 23:4 NKJV)
  Ki jan, kòm yon nouvo pwopriyetè biznis, ou ka vin siksè san yo pa travay di? Oke, ann premye gade nan definisyon an nan travay.

  Li defini kòm travay la fizik, mantal ak espirityèl ki lakòz ou fatig ekstrèm ak fristrasyon.

  Ki sa mwen vle ou konsantre sou se fatig ak fristrasyon. Lè w ap travay dapre definisyon sa a (ak itilizasyon mo sa a nan Pwovèb 23:4), pwodiksyon travay sa a vini nan pri fatig ak fristrasyon. Li fè nou santi nou devaste, kòmsi nou pa janm pral wè limyè a nan fen tinèl la.

  Pandan n ap travay nan nouvo biznis nou an pou nou gen siksè, dapre Pwovèb 23:4, nou apiye sou libète nou ak ego olye nou apiye sou sajès Bondye.

  Sepandan, si w konekte ak Bondye, Sentespri ki rete anndan w ap dirije w epi gide w pou w konsantre w epi w wè siksè ak pwosperite avèk objektif.

  Pandan w ap fè Bondye plis konfyans chak jou pou l gide w nan biznis ou, deklare pawòl li avèk fòs konviksyon, medite sou pwomès li yo, koute l, espere evènman natirèl ak supernatirèl nan lavi w, epi mete l an premye paske biznis ou ta dwe fèt pa w. Volonte li.

  Nan lapriyè w, se pou w gen kouraj pou Bondye epi konfese ak bouch ou, nanm ou ak lespri w ke w konnen avèk li tout bagay posib. Di li chak jou ou chwazi pou w kanpe solid nan lafwa, ke ou fè li konfyans, epi ou chwazi resevwa tout benediksyon li genyen pou ou.

  Benediksyon pou li! Nan non Jezi pitit gason l, w ap mande, w ap tann, e w ap di l mèsi paske w ap resevwa. Amèn!

bottom of page