top of page

LEKTI LABIB
 

PATAJE BON NOUVEL AK TOUT

Nan Building Life for Haiti, nou pran angajman pou gaye levanjil Jezikri a bay tout moun, kèlkeswa orijin yo oswa sikonstans yo. Lè nou jwenn yon baz komen epi sèvi ak zouti inovatè, nou vize rive nan kè ak transfòme lavi grasa pouvwa Pawòl Bondye a.

Pataje bon nouvèl la ak tout moun

Bon nouvèl levanjil la se pou tout moun. Sepandan, difikilte pou yo rive jwenn moun ak levanjil la ka varye selon sikonstans yo. Souvan, li pi fasil pou w pwoche bò kote moun ki gen mwens richès, paske yo ka pi ouvè a mesaj la. Kle a se jwenn baz komen ak apwòch moun nan yon fason ki rezone ak yo.

,

Mwen gen yon istwa pèsonèl ki montre sa a bèl. Te gen yon dam ki te pran swen m lè m t ap grandi an Ayiti, ke mwen rele ak afeksyon " matant ". Frè ak sè m yo ak mwen te toujou konnen lanmou pwofon li pou nou, e li te konnen lanmou nou pou li. Malgre lyen solid sa a, chak fwa m te eseye pataje levanjil la avè l, li t ap ale.

,

Dènyèman, mwen te ba li yon PROCLAMER, yon radyo pòtab dirab ki gen yon lekti Labib dramatize. Okòmansman, li te ezite koute, men evantyèlman, li te kòmanse angaje ak li. Pou m anpil kè kontan, PROKLAMER la te ede l vin sou kwa a epi aksepte Jezikri kòm Sovè pèsonèl li. Sa a te yon moman pwofon nan lajwa soti nan syèl la sou tè a. Apre anpil ane, se te yon benediksyon pou temwen kijan PROKLAMER la te touche kè l pou Senyè a. Glwa pou Bondye!

Romans 10:17

Lafwa vini pa tande ak tande pa pawòl Bondye a.

Women 10:17

Lafwa vini pa tande

Faith Comes by Hearing se yon òganizasyon ki bay moun atravè lemond aksè gratis nan Pawòl Bondye a atravè Bib Audio nan tout lang tradui. Chak moun merite aksè gratis nan Bib la nan lang kè yo. Pwogram sa a pèmèt nenpòt moun, nenpòt kote nan mond lan, telechaje yon aplikasyon Labib dramatize sou telefòn yo pou tout tan, san yo pa bezwen aksè entènèt. Yon fwa yo telechaje, yo ka koute Bib la offline nenpòt ki lè.

,

An Ayiti, majorite moun gen telefòn selilè, men aksè entènèt limite. Building Life For Haiti, Inc., gen pou objaktif pou travay avèk Faith Comes by Hearing pou pote aplikasyon ki gen anpil valè sa a ann Ayiti. Nou kwè fòtman nan pouvwa levanjil Jezikri a ak kapasite li pou transfòme lavi yo.

,

Patisipe

Si Bondye mete l nan kè w pou l ede w, tanpri konsidere sipòte inisyativ sa a. Patisipasyon w ka fè yon gwo diferans nan gaye levanjil la ann Ayiti. Vizite sit entènèt nou an nan blfh.org pou aprann plis epi patisipe.

"Lafwa vini nan tande ak tande pa pawòl Bondye a." Women 10:17

www.reallygreatsite.com-8.png

Sipò w gen enpak sou lòt moun

Si Bondye mete l nan kè w pou l ede w, tanpri konsidere sipòte inisyativ sa a. Patisipasyon w ka fè yon gwo diferans nan gaye levanjil la ann Ayiti.

bottom of page