top of page

ANGLE KÒM DEZYÈM LANG
 

OTONISMAN ATRAVER LANG

Nan Building Life for Haiti (BLFH), nou rekonèt wòl enpòtan ke konpetans angle jwe nan amelyore kandida travay ak ankouraje endepandans ekonomik an Ayiti. Pwogram Angle kòm Dezyèm Lang (ESL) nou an fèt pou ekipe gason, fanm, ak jèn yo ak konpetans langaj ki nesesè pou reyisi nan mond globalize jodi a.

Why Learn English?

An Ayiti, angle vin tounen yon nesesite pou jwenn pi bon opòtinite travay. Anpil nouvo travay ouvèti mande konpetans nan lang angle, epi konnen lang nan ogmante siyifikativman chans yon moun nan travay. Lè yo aprann angle, elèv nou yo kapab:

,

  • Ogmante Opòtinite Travay: Amelyore kalifikasyon yo pou divès wòl travay ki mande konpetans angle.

  • Amelyore Ladrès Kominikasyon: Efektivman kominike avèk biznis Ameriken yo ak patnè entènasyonal yo.

  • Sèvi ak Teknoloji: Navige sou entènèt la pou kòmanse ak jere pwòp biznis yo, jwenn aksè nan yon richès resous ak enfòmasyon.

  • Konprann Kilti Biznis: Jwenn konesans sou pratik biznis Ameriken ak nuans kiltirèl, ki esansyèl pou entèraksyon pwofesyonèl siksè.

Pwogram nou yo

Ajoute tèks paragraf. Klike sou "Edit tèks" pou mete ajou font la, gwosè ak plis ankò. Pou chanje ak reitilize tèm tèks yo, ale nan Styles sit.

Pwogram ESL BLFH a ofri ansèyman lang konplè ki adapte pou satisfè bezwen divès elèv nou yo. Klas nou yo fèt pou:

Aprann elèv yo ki jan yo kominike avèk efikasite nan diferan anviwònman travay, soti nan konvèsasyon debaz nan dyalòg pwofesyonèl.

Devlope ladrès kominikasyon

Learn More

Sèvi ak senaryo reyèl ak metòd entèaktif pou fè aprantisaj enteresan ak enpòtan.

Bay Aprantisaj Pratik

Learn More

Bati elèv yo konfyans nan kapasite lang yo, bay yo pouvwa pou pouswiv nouvo opòtinite.

Ankouraje konfyans

Learn More

Enpak sou kominote a
 

Ak yon to chomaj 70% an Ayiti, demann pou konpetans nan lang angle a wo anpil. Pwogram ESL nou an vize fè yon enpak enpòtan nan:

Vin jwenn nou

​We invite you to join us in this transformative journey. Whether you are looking to improve your own English skills or support our mission, there are many ways to get involved:

  • Enroll in Our Classes: Take the first step towards a brighter future by joining our ESL program. 

  • Support Our Mission: Help us provide these essential services by donating or volunteering. 

 

At Building Life for Haiti, we believe that education is the key to empowerment. Our ESL program is more than just language instruction; it's a pathway to new opportunities and a better future for the people of Haiti. Thank you for being a part of this mission.

www.reallygreatsite.com-8.png

Sipò w gen enpak sou lòt moun

Si Bondye mete l nan kè w pou l ede w, tanpri konsidere sipòte inisyativ sa a. Patisipasyon w ka fè yon gwo diferans nan gaye levanjil la ann Ayiti.

Within a little more than two years, graduates of our ESL classes will experience a complete transformation in their personal and professional lives.

Transfòme Lavi

Ekipe moun yo ak konpetans yo bezwen pou yo rive nan endepandans ekonomik ak amelyore kalite lavi yo.

Otorize moun yo

Kontribye nan devlopman ekonomik pi laj Ayiti nan kreye yon mendèv ki pi konpetan ak konpetitif.

Sipòte Kwasans Ekonomik

bottom of page